LẮP BẢNG TỪ TRẮNG DÁN TƯỜNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH