Bảng tin bệnh viện phòng khám

Bảng tin bệnh viện phòng khám giúp hỗ trợ quản lý và theo dõi thông tin của các phòng ban, các khoa trong bệnh viện như thông tin thuốc, danh sách bệnh nhân, thông báo của khoa…

0983 289 958