Bảng thông tin an toàn kho

Bảng tin an toàn kho dùng để theo dõi sự an toàn của nhà kho, qua đó cảnh báo mức an toàn cũng như nội quy và các biển cảnh báo của kho hàng hóa.

0983 289 958