Bảng sơ đồ hội đồng điều dưỡng dán decal

Bảng sơ đồ hội đồng điều dưỡng dán decal là loại bảng từ trắng viết bút dạ, được dán decal trực tiếp lên mặt bảng theo yêu cầu. Giúp hỗ trợ quản lý và theo dõi thông tin của các phòng ban, các khoa trong bệnh viện.

0983 289 958