Bảng theo dõi kỳ thi

Giúp theo dõi thông tin kỳ thi, bộ phận coi thi, các phòng thi. Qua đó, nâng cao chất lượng của kỳ thi cũng như tính minh bạch của kỳ thi đó.

0983 289 958