Bảng thông tin thuốc

Bảng thông tin thuốc là loại bảng từ trắng viết bút dạ, được dán decal trực tiếp lên mặt bảng theo yêu cầu. Giúp hỗ trợ quản lý và theo dõi thông tin của các phòng ban, các khoa trong bệnh viện như thông tin thuốc, danh sách bệnh nhân, thông báo của khoa…

0983 289 958