Bảng kế hoạch tháng tại văn phòng

Bảng kế hoạch tháng phù hợp với các văn phòng, phân xưởng hoặc bệnh viện lên kế hoạch công việc theo tháng cho từng cá nhân, bộ phận và theo dõi dễ dàng trên bảng.

0983 289 958