Hiển thị kết quả duy nhất

02.800.000
750.0004.000.000
900.0004.420.000
1.040.0002.490.000
1.040.0002.490.000
1.150.0002.650.000