Mua bảng từ trắng Hàn Quốc – Anh Nguyễn Văn Toàn ở An Dương, Hải Phòng