Bảng Thông Tin Khung Ion Trắng – Công Ty SUNGOLD VIETNAM

Bảng thông tin khung ion giúp lưu trữ thông tin, thông báo tới mọi người trong một tổ chức hoặc một khu vực.Bảng tin có kính lùa và mái chắn để bảo vệ bảng khỏi sự xâm hại của thời tiết.

0983 289 958