Bảng combo ghim lie là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim lie.

Bảng combo ghim lie là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim lie.

Bảng combo ghim lie là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim lie.

Bảng combo ghim lie là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim lie.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *